ARTVİN'İN EKONOMİK DURUMU

 

Şirin bir sahil beldesi: Kemalpaşa

Artvin arazi itibari ile çok engebelidir. Genellikle sarp kayalıkların ve derin vadilerin şekillendiği bu ilin insanları çetin bir mücadeleye girmek zorunda kalmışlardır. Tarıma elverişli arazinin az oluşu teraslar halinde hazırlanan toprakta sebze ve meyve yetiştirilmektedir. İlde toplum hayatı bölgelere göre farklı özellikler taşımaktadır. Sahil ilçelerinin halkı fındık ve çay tarımına önem vermektedir. Sanayi kuruluşları; Karadeniz Bakır İşletmesi, Artvin Lif levha Fabrikası, Borçka Kereste Fabrikaları ile Muratlı, Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi Çay Fabrikaları ve muhtelif özel sektör çay fabrikalarıdır.

Artvin ilinin tüm yerleşim birimlerinde ekonomik düzeyin Türkiye ortalamasının altında olduğu bilinmektedir. Yöredeki çok sınırlı sayı ve kapasitedeki sanayi tesisleri dışında potansiyel bir istihdam olanağı bulunmamaktadır. Havzadaki mevcut coğrafî yapı nedeniyle tarım ve hayvancılık da çok sınırlı bir düzeyde kalmış ve bütün bunların sonucu olarak bölgede önemli bir işsizlik ve göç olayı yaşanmıştır. Bu olumsuz koşullarla karşı karşıya kalan bölge insanı ekonomik kurtuluşu eğitimde görmüş ve bu yaklaşımıyla da Artvin'i eğitimli ve aydın insan potansiyeli bakımından Türkiye'de ilk sıraya yerleştirmiştir. Ancak, bu da göç olgusunu Artvin'in gündeminden çıkaramamıştır.

Günümüzde Artvin bölgesi insanı, kendi toprağı üzerinde sürekli oturabilmeyi ve ekonomik özgürlüğü yakalayabilmeyi büyük ölçüde bölgedeki turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve yıllardır bekleyen Çoruh havzasındaki enerji yatırımlarının gerçekleştirilerek istihdam yaratılması ümidine bağlamıştır.

Çoruh havzasında yer alan projelerin realize edilmesiyle üretilecek elektrik enerjisinin ülkenin enerji ihtiyacını karşılamada sağlayacağı katkı yadsınamaz. Daha önce de belirtildiği gibi, Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü, Çoruh Havzasındaki hidroelektrik tesislere ait projelerin bir kısmını " master plan", bir kısmını da "kesin proje" düzeyinde hazırlayarak, anakol projelerinden kesin projeleri hazır olan Muratlı, Borçka, Deriner, Artvin ve Yusufeli Barajlarına ait projeleri uygulanmak üzere DSİ Genel Müdürlüğü'ne; diğer 12 projeyi de Enerji Bakanlığı'na vermiştir.

Sarp Sınır Kapısı

Bakanlıktaki bu projelerden Laleli, İspir, Güllübağ, Erenler Baraj ve Hidroelektrik Santralları da dahil birçoğu BOT modeliyle özel sektöre devredilmiş, diğerleri de müşteri beklemektedir. DSİ'nin elinde bulunan projelerden ise Deriner Barajı 1994 yılında yatırım programına alınmış, 1995 yılında Çed raporu hazırlanmış ve dış kredi kuruluşlarından sağlanan ticari krediyle Türk, Rus, İtalyan ve İsviçre firmalar konsorsiyumu tarafından anahtar teslimi esasına göre 1998 yılında inşaatına başlanmıştır. Toplam 700 milyon USD düzeyinde olan dış kredinin 315 milyon USD'lık bölümüne ait protokol imzalanarak krediye işlerlik kazandırılmıştır. Projeye ait tüm kamulaştırma, ulaşım yolları, teşkilatlanma, kontrolluk ve diğer iç hizmetlerin bedeli ise kredi anlaşmasının dışında tutulmuş ve bunların iç kaynaklarla gerçekleştirilmesi öngörülmüştür.

WB01343_.gif (599 bytes)